WINNER!

​Wealth

Manager
of the Year

Xinjian Zhou, PhD

BICI USA

zhouxj@bici.org

Yinfei Kong, PhD

BICI Beijing

kongyf@bici.org

Jing Li, PhD

BICI London

lijing@bici.org

Lingjie Wang, CFA

BICI Hong Kong

wanglj@bici.org